شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از بحران در کنار آزمایشگاهها قرار بگیرند

شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از بحران در کنار آزمایشگاهها قرار بگیرند

بنظر من سیاست حمایت از تولیدات داخلی بطور کلی و بویژه در شرایط نوسانات ارزی باید در تمام بخشها و بویژه در حوزه مهم تجهیزات پزشکی در سرلوحه امور قرار گیرد و از طرف دیگر تولید کنندگان و بویژه شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از این بحران در کنار...
آرامش خیال با تضمین کیفیت

آرامش خیال با تضمین کیفیت

آرامش خیال با تضمین کیفیت وپرسنل مجرب و البته انتخاب دستگاه قابل اعتماد امکان پذیر است