بنظر من سیاست حمایت از تولیدات داخلی بطور کلی و بویژه در شرایط نوسانات ارزی باید در تمام بخشها و بویژه در حوزه مهم تجهیزات پزشکی در سرلوحه امور قرار گیرد و از طرف دیگر تولید کنندگان و بویژه شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از این بحران در کنار آزمایشگاهها قرار گرفته و به کمک همدیگر راهی جدید به سمت اعتماد به توان داخلی کشور باز نمایند

جناب اقای دکتر اقبالیآزمایشگاه رازی بوشهر