طبقه بندی الایزا

طبقه بندی الایزا

سیستم الایزا بر اساس شیوه شناسی تشخیصی به چند گروه تقسیم میشود که عبارت اند از: الایزای مستقیم (Direct Elisa): در این نمونه آنتی ژن یا آنتی بادی موجود در نمونه ی که باید تشخیص داده شود به طور مستقیم بر سطح فاز جامد کوت میشود و سپس آنتی بادی یا آنتی ژن مکمل ان که...
واکنش آنتی ژن وآنتی بادی

واکنش آنتی ژن وآنتی بادی

لازمه هر سنجش ایمنی، واکنش بین آنتی ژن و آنتی بادی هست.جهت ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی را با آنزیم، نشاندار میسازند.به عمل نشاندار سازی، کونژوگاسیون و به ملکول آنزیم دار، کونژوگه آنزیمی میگویند. چنانچه آن آنتی ژن کونژوگه گردد، روش را EIA(Enzyme Immunoassay) گویند، و...
کاهش خطا در سنجش فتومتری

کاهش خطا در سنجش فتومتری

آزمایشات بیولوژیک وابسته به سنجش فتومتریک از قبیل (ELISA, BCA, Proliferation assay (MTT و غیره که وابستگی مستقیم به طیف رنگی ایجاد شده برپایه روش رنگ‌سنجی نوری دارد، بعضاٌ در اثر عدم توجه به جزییات ابتدایی در روش‌های رنگ‌سنجی منجر به جوابهای غیر واقعی می شود. از این...
تست الایزا چیست؟

تست الایزا چیست؟

آزمون الایزا (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)، یک آزمون ایمونولوژیکی رایج مورداستفاده برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌ها، آنتی‌ژن‌ها، پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌ها در نمونه‌های بیولوژیکی است. در سال 1971 مقالاتی در باب استفاده از آنزیم برای نشان‌دار کردن آنتی‌ژن یا...