به تمام همکاران محصولات این شرکت را پیشنهاد میکنیم

از خدمات وپشتیبانی پس از فروش و رابطه خوب مسئولین شرکت گارنی رضایت کامل را داریم و به تمام همکاران محصولات این شرکت را پیشنهاد میکنیم.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحی بندر عباس
خانم دکتر صالحی

۱۳۹۷/۱۰/۱۶ ،۰۸:۵۷:۲۳ +۰۰:۰۰

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر صالحی بندر عباس
خانم دکتر صالحی