تاکنون این دستگاه بدون مشکل فعال می باشد

تاکنون این دستگاه بدون مشکل فعال می باشد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی دکتر حسنی گودرزی شهرستان بروجرد یک دستگاه الیزا از شرکت گارنی خریداری نموده و تاکنون این دستگاه بدون مشکل فعال می باشد امیدواریم این شرکت در راستای خدمت رسانی به جامعه ازمایشگاهی بیش از پیش موفق...
شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از بحران در کنار آزمایشگاهها قرار بگیرند

شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از بحران در کنار آزمایشگاهها قرار بگیرند

بنظر من سیاست حمایت از تولیدات داخلی بطور کلی و بویژه در شرایط نوسانات ارزی باید در تمام بخشها و بویژه در حوزه مهم تجهیزات پزشکی در سرلوحه امور قرار گیرد و از طرف دیگر تولید کنندگان و بویژه شرکتهای دانش بنیانی چون شرکت گارنی میتوانند در گذر از این بحران در کنار...