تست الایزا چیست؟

تست الایزا چیست؟

آزمون الایزا (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)، یک آزمون ایمونولوژیکی رایج مورداستفاده برای اندازه‌گیری آنتی‌بادی‌ها، آنتی‌ژن‌ها، پروتئین‌ها و گلیکوپروتئین‌ها در نمونه‌های بیولوژیکی است. در سال 1971 مقالاتی در باب استفاده از آنزیم برای نشان‌دار کردن آنتی‌ژن یا...