سه عامل اصلی در جوابدهی خوب و با کیفیت در تست های الایزا (ELISA) به طور خلاصه عبارتند از:

 1. عامل انسانی ( دقت اپراتور در انجام مراحل آماده سازی کیت )
 2. عامل کیفیت کیتها از لحاظ کیفیت محلولها، نحوه و شرایط نگهداری کیت
 3. لوازم جانبی و دستگاههای مورد استفاده از جمله مهترین آنها دستگاه الایزا ریدر (ELISA Reader)، سمپلر الایزا (ELISA Sampler) و یا دستگاه الایزا واشر اتوماتیک (ELISA Washer) و شرایط انکوباسیون (Incubation) و Shaking

عدم رعایت نکات و ملزومات در هر یک از موارد ذکر شده، سبب نگرفتن جواب مورد قبول خواهد شد.

برای یافتن علت احتمالی نگرفتن جواب مورد قبول،پیشنهاد می شود چک لیست زیر بررسی شود:

 • مرحله شستشو به درستی انجام شده، دستگاه الایزا واشر اتوماتیک از نظر کارکرد تایید شده باشد.
 • مراحل توصیه شده در کیت به درستی انجام شده باشد.
 • بافرهای درست استفاده شده باشد، بافر های با تاریخ مصرف معتبر
 • غلظت درست از معرف ها استفاده شده باشد.
 • سوبسترا های با تاریخ مصرف معتبر استفاده شده باشد
 • عملکرد دستگاه الایزا ریدر تایید شده باشد و دستگاه کالیبره باشد.
 • مقادیر OD خوانده شده توسط الایزا ریدر با خوانش چشمی مطابقت داشته باشد.
 • بافر ها در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شوند اما پس از رسیدن به دمای اتاق استفاده شوند.
 • معرف ها در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شوند.
 • دمای انکوباسیون مطابق با مراحل توصیه شده در کیت انجام شود
 • میکروپلیت ها در هنگام انکوباسیون پوشیده شوند (محفظه اتاق تاریک)
 • نمونه ها بر اساس دستوالعمل از پیش تعیین شده لود شوند
 • کنترل های مثبت و منفی منطقی برای هر پلیت استفاده شود
 • تکرار نمونه ها (به طور مثال در دو ول تست انجام شود) جواب یکسانی بدهد