مقادیر پائین کنترل مثبت یا جذب نوری پائین

تصحیح ایراد